कोहलपुर नगर विकास समितिको नाममा रहेको जग्गामा अनाधिकृत तवरले निर्मित घर/टहरा हटाई जग्गा खाली गर्ने सम्बन्धी ७ (सात) दिने सार्वजनिक सूचना !