CTEVT अन्तर्गत Level-२ को १० महिने तालिमका लागि दरखास्त पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !